سنسور فشار

سنسیز ترکیه ۰ تا ۱۰ بار ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

Lorem ipsum dolor sit amet