مینی پی ال سی اشنایدر

مینی پی ال سی اشنایدر

۰۲۱۳۳۹۷۶۰۹۵
SR2B121FU
مشخصات کالا
برند: Schneider Electric
تعداد ورودی: 8عدد
تعداد خروجی:4 عدد
ولتاژ تغذیه :220-100 ولتAC
حداکثر جریان قابل تحمل رله ها :8 آمپر
نمایشگر:دارد
قابل افزایش کارت :ندارد
ساعت:دارد
درجه تحمل حرارتی :40تا20- درجه سانتیگراد
محل نصب:بر روی ریل
کد فنی:SR2B121FU
دسته:پی ال سی ZELIO LOGIC تیپ SR2
برچسب:PLC .PLC Schneider Electric. SCHNEIDER. SCHNIDERELECTRIC.SR2B121FU.ZELIOاشنایدر.اشنایدر اصلی. اشنایدر الکتریک.اشنایدرالکتریک اصلی.پی ال سی.پی ال سی اشنایدر.


توضیحات:
ﻣﯿﻨﯽ ﭘﯽ ال ﺳﯽ SR2B121FU اﺷﻨﺎﯾﺪر اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ از ﺳﺮی Zelio ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از رﻟﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار و ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﯽ ال ﺳﯽ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﻤﻮد.

اﯾﻦ ﺳﺮی از ﻣﯿﻨﯽ ﭘﯽ ال ﺳﯽ ﻫﺎ در وﻟﺘﺎژﻫﺎی 24 وﻟﺖ و 220 وﻟﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﻣﺎن ورودی وﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﯿﻨﯽ ﭘﯽ ال ﺳﯽ SR2B121FU دارای ﺗﻐﺬﯾﻪ 240-100 وﻟﺖ AC ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دارای 8 ﻓﺮﻣﺎن ورودی ﺑﺼﻮرت رﻟﻪ و 4 ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺼﻮرت رﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺮﯾﺎنﺧﺮوﺟﯽ از رﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ 8 آﻣﭙﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯿﻨﯽ ﭘﯽ ال ﺳﯽ SR2B121FU دارای ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎژول دﯾﮕﺮی را ﻧﺪارد زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﯾﻦ ﺳﺮی از ﻣﯿﻨﯽ ﭘﯽ ال ﺳﯽ ﻫﺎی اﺷﻨﺎﯾﺪر اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ Ladder و Block Function ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آن ﻧﺮم اﻓﺰار Soft Zelio اﺳﺖ.
ﻣﯿﻨﯽ ﭘﯽ ال ﺳﯽ SR2B121FU دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ RUN ﯾﺎ STOP ﺑﻮدن را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮐﻤﻪ ﻫﺎی آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻮ وﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﻟﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮐﻤﻪ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻟﺨﻮاه را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮ روی ﻣﻤﻮری ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﺳﺮی ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
تهیه و توزیع کلیه محصولات روشنایی

محصولات مشابه در دسته