سیم ۱/۵و۲/۵

سیم ۱/۵و۲/۵

۷۲۰۰۰۰۰ریال جفتی
سیم ۱/۵و۲/۵تعداد در تونی ۲۰ عدد
۰۴۴۴۲۲۴۸۶۴۵ فروشگاه لوازم الکتریکی در مهاباد

محصولات مشابه در دسته