اشکی فیلامنتی ۴وات

اشکی فیلامنتی ۴وات

۴ وات بدون اشک ۴۵۰۰- ۱ سال گارانتی ۴ وات با اشک ۵۳۰۰ ت- ۲ سال گارانتی
۲ سال گارانتی رنگ آفتاب و‌مهتاب

Lorem ipsum dolor sit amet